ипотечен кредит документи

Кандидатстване за ипотечен кредит – необходими документи.

Ипотечен кредит за кредитополучателите, поръчители и ипотекарните длъжници.

Веднага започваме с искане за ипотечен кредит. С оглед къде кандидатствате за ипотечен кредит в това искане може да има някой промени. Следващият документ, които ще ви трябва е личната ви карта. След това е удостоверение за семейно положение и гражданско състояние. Ако някое от тези не може да бъде приложено се стига до следните:
– акт за брак
– съдебно решение за развод
– удостоверение от Агенцията по вписванията за регистриран режим на имуществените отношения между съпрузи.
– Декларация с нотариална заверка на подписите на съпрузите за избрания режим на имуществени отношения.
– Нотариално заверено копие от брачен догов и др.

Ще са ви нужни още – документи за доказване на доходи, удостоверение за наличие или липса на задължения, издадено от съответната Териториална дирекция на НАП на основание чл.87, ал. 7 от ДОПК. Декларации за заведени изпълнителни дела при ДСИ и-или ЧСИ, за свързаност и гражданско и имуществено състояние. Последното е по образец на банката. Наистина много документи за ипотечен кредит, но няма как.

ипотечен кредит документи

Документи за ипотечен кредит за продавачите по сделка за покупко-продажба – физически лица.

Отново започваме с копие от лична карта. Удостоверение за семейно положение и гражданско състояние, а когато това не е възможно:

– акт за брак
– съдебно решение за развод
– удостоверение от Агенцията по вписванията за регистриран режим на имуществените отношения между съпрузи.
– Декларация с нотариална заверка на подписаните съпрузи за избрания режим на имуществени отношения.
– Заверено нотариално копие от брачен договор и др.
Ще ви се наложи и едно удостоверение за наличие или липса на задължения издадено от съответната ви Териториална дирекция на НАП,по основание чл. 87, ал 6 от ДОПК.

Документи за ипотечен кредит за продавачите по сделка за покупко-продажба – юридически лица.

Удостоверение за наличие или липса на задължения издадено от съответната ви Териториална дирекция на НАП,по основание чл. 87, ал 6 от ДОПК.
Решение на компетентния орган, съгласно дружествения договор или устава на дружеството, за ипотекиране-продажба на съотверния имот.

 

 

Какви документи ще ви трябват за самият имот, когато искате ипотечен кредит?

Документи за собственост върху недвижимият имот, които е предмет на обезпечение. При представяне на констативни нотариални актове следва, да се представят и документите, въз основа на които са издадени.

Актуално удостоверение от Службата по вписванията към Агенцията по вписванията по местонахождение на имота, за наличие или липса на вписвания. Отбелязвания и тежести върху имота, предмет на обезпечение, както и за липса на вписани искови молби по претендии на трети лица. Удостоверението за тежести е необходимо да отразява вписванията по имотната партида на недвижимия имот за периода от 10 години.

Ако имотър е новостроен и удостоверението за тежести е по-малко от 10 години, следва да се издаде удостоверение за тежести за 10 години за парцела в който е построена сградата.

 

 

Актуално Удостоверение за Данъчна оценка по чл. 264, ал.1 от ДОПК за имота за ипотечен кредит.

Ще ви трябва и актуална скица за поземлен имот и сграда. А за самостоятелн обект в сграда – схема на обекта, издадена от съответното териториално поделение на Службата по геодезия, картоградия и кадастър. В случай, че няма одобрена кадастрална карта за района на имота, за УПИ-то се представя актуална скица от съответните компетентни органи (общинска администрация).
Удостоверение от СГКК, свидетелстващо за липсата на одобрена кадастрална карта-скица може да се изисква по преценка на банката.
В случайте когато като обезпечение се предлагат сграда и-или обекти в сгради придобити чрез посторяване, закупени като право на строеж или в груб строеж, се представят документи за въвеждане в експлоатация и разрешаване ползването на имота, съобразно действащото към този момент законодателство.

Вероятно ви се струва като много документи за ипотечен кредит, но всичко е необходимо за да бъде извършена работата коректно и да няма излишни грешки. Ако не сте сигурни, какво точно ви трябва, винаги може да попитате в банката, където кандидатствате за ипотечен кредит. Там ще ви обеснят на място и ще ви помогнат.